Inflytanderådet i Sollentuna är navet för brukarinflytandet på system- och organisationsnivå på socialtjänstens vuxenenheten (socialpsykiatri, missbruk och ekonomiskt bistånd).

Rådet startades 2012.

Inflytanderådet består av representanter från Värmekällan (RSMH) och Musketörerna (RFHL) samt oorganiserade brukare och anhöriga.

Under årens lopp har deltagare i rådet bytts ut. I dagsläget är det två av representanterna som varit med ända sedan Inflytanderådet bildades.

 

Rådet har minst 12 interna möten per år och 4 samverkansmöten med kommunens avdelningschef för vuxenenheten, enhetschefer och tjänstemän. Utöver dessa schemalagda möten deltar vi i arbetsgrupper, referensgrupper och utbildningar.

 

 Rådets ledamöter föreläser och har deltagit på ett flertal konferenser. Vi har också följt med på studiebesök. 

Vi får även ta emot studiebesök och studenter eftersom Sollentuna kommit så långt när det gäller brukarinflytande. Därtill samarbetar personal och medlemmar i Inflytanderådet i olika projekt som syftar till verksamhetsutveckling.

 

Inflytanderådet fungerar också som en länk mellan kommunen, dess brukare och närstående. I vårt uppdrag ingår att varje år besöka kommunens verksamheter och samtala med dess brukare.

 

Hur vi jobbar i Rådet

Kommunen upplåter lokal där Inflytanderådet har sina interna möten.

I rådet finns en ordförande, en vice ordförande, sekreterare och kassör. Möten hålls utifrån en dagordning och varje möte protokollförs. Det krävs mycket tid och engagemang.

Inflytanderådet deltar i utbildningar tillsammans med kommun och landstings-anställda till exempel Psyk-e bas och SIP-utbildning. Rådet deltar ej i nämndeärenden, däremot förändringar och risk och konsekvensanalyser

 

Några av de arbeten Inflytanderådet genomfört och deltagit i:

Kvalitetsutvecklingsarbete genom KUL-team (kvalitetsutvecklingsledningsteam)

Kvalitetsgranskning och bearbetning av dokument Förbättrat Kommunens hemsida och enkäter mm.

Medverkat i handlingsplanerna kring PRIO ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016”.

Deltar på gemensamma planeringsdagar med brukare och personal. • Ingår i kommunens operativa samverkansgrupp Ett samverkansforum mellan kommun, landsting (psykiatri, beroendevård och primärvård) och kriminalvården.

Brukarrevisioner

Metodutveckling om samsjuklighet Medverkar i styrgruppen och referensgruppen.

Uppföljningsarbetet av Brukarrevisionen Myndighetsutövning Medverkar i de fyra tillsatta arbetsgrupperna.