BRUKARREVISION


Inflytanderådet i Sollentuna har gjort flera brukarrevisioner.


2017 - Myndighetsutövning inom vuxenavdelningen med focus på ekonomiskt bistånd, missbruk och socialpsykiatri.


2015 - Åkerbo korttidsboende (stödboende)Brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med funktionsnedsättningar. Granskningen utförs av andra personer med liknande erfarenheter.


Brukarrevisionen kan göras genom en enkätundersökning eller/och genom intervjuer. Frågorna kan till exempel handla om hur personerna upplever bemötandet, om de tycker att de får vara med och planera samt bestämma, om de anser att personalen har nog med kunskap och om brukarnas åsikt om sin genomförandeplan.


Frågorna ställs för att ta reda på hur personerna upplever sin vardag och om något behöver förbättras i stödet som personerna får del av. Sedan skrivs en rapport med förslag på förbättringar.

Förslagen ska leda till förändring.


Revisionsrapporterna kan tas fram i sin helhet genom denna hemsida.